بررسی وضعیت فایل

از این بخش برای بررسی فعال بودن یا غیر فعال بودن لینک فایل های موجود در سامانه ابری آپ تو باکس استفاده نمایید. 200 عدد لینک فایل را به صورت هر سطر یک لینک در باکس روبرو می توانید وارد نمایید.